Ezo-teh Екологија и заштита на околината Macedonian English


Референци

v РЕК БИТОЛА

- Чистење на два подземни резервоари од по 100м3 со талог од нафтени деривати

- Чистење на кондензатори, топлоизменувачи и ладилници во машинска хала при генерален ремонт

v  РЕК ОСЛОМЕЈ Кичево

- Чистење на ладилници и резервоари за деминерализирана вода

v  ОКИТЕКС Скопје

- Чистење на резервоар за нафта

v  ЛОКАЛНА САМОУПРАВА СВЕТИ НИКОЛЕ

- Изработка на План и Програма за управување со отпадот

v  ТЕ-ТО АД Скопје

- Чистење на шахта V= 924 м³ од отпадни води што содржат опасни хемикалии;

- Решавање на отпад од:

  Замастена облека и крпи

  1200м3 отпадна вода што содржи опасни хемикалии

  Празна амбалажа што содржи или е загадена со опасни супстанци

  Отпаден отстранувач на бои и лакови

  Абсорбенси, филтерски материјали, платна за бришење, заштитна облека, загадени со опасни супстанци

  Ремедијација и згрижување на ископана земја загадена со опасни супстанци

v  ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС (поранешен ЏОНСОН КОНТРОЛС) - ТИРЗ Скопје

- Управител со отпад под Договор

- Решавање на отпад од:

  Растворувачи за чистење и одмастување, со пом инат рок на траење

  Крпи, ракавици, заштитна облека, празни пластични туби, филтри и абсорбенси загадени со опасни супстанци

  Растворувачи од машини за чистење и испирање на опрема загадена со опасни супстанци

  Скрап од печатени електронски плочи со и без електронски компоненти

  Масла за подмачкување на машини

  Отпадна течност од системот за климатизација

v  КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС – ТИРЗ Скопје

- Управител со отпад под Договор

- Решавање на отпад од:

  Отпадни необоени и обоени метали

  Отпад од амбалажа онечистена со опасни материи

v  ЏОНСОН КОНТРОЛС – ТИРЗ Штип

- Решавање на отпад од:

  Отпадна хартија и отпадна пластика

  Отпадни текстилни исечоци

v  МАРКАРТ – Велес

- Решавање на отпад од:

  Скрап од печатени електронски плочи со и без електронски компоненти

v  РОНТИС - Велес

- Решавање на отпадна хартија

v  ДУРОПАК АД Скопје

- Решавање на опасен отпад од тетрахлор етилен (Cl2C=CCl2)

v  ЗК ПЕЛАГОНИЈА-Битола

- Решавање на искористено моторно и хидраулично масло

v  ВАРДАР ДОЛОМИТ-Гостивар

- Санирање на еколошки инцидент-чистење и отстранување на излеан мазут во потстаница

v  АД КИРО ДАНДАРО Битола

- Решавање на полипропиленска отпадна фолија со 20µ дебелина и каширана полипропиленска фолија со 40µ дебелина

- Решавање на полиетиленски технолошки отпад-транспарентен и црн

v  МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА-КАСАРНА ПРИЛЕП И КАСАРНА ТЕТОВО

- Чистење на подземни резервоари за нафтени деривати, баждарење и мерна летва

v  ЗК ПЕЛАГОНИЈА

- Чистење на мазут во два вертикални резервоари од 800м3 и 500м3

- Чистење на мазут излеан во потстаница

- Чистење на нафтени деривати во два подземни резервоари од по 50м3

v  БЕГ-Скопје

- Чистење на термо-изолација од оризова арпа во количина од 200м3 на подземни топловоди за парно греење

 

 

©Ezo-Teh 2009-2019 powered by Alfatek Intelligence