Ezo-teh Екологија и заштита на околината Macedonian English


Дејности

  • Чистење на резервоари и цистерни во хемиска, прехранбена и фармацеутска индустрија од киселински наслаги и неоргански материи

  • Чистење на резервоари,цистерни,сепаратори и бензински пумпи од мазут,нафта и нафтени деривати

  • Чистење на котли, кондензатори, ладилници, топлински изменувачи, филтри, мешалки, печки, испарувачи, автоклави, циклони, колони, разладни кули, реактори, силоси, транспортни ленти, сушари

  • Чистење, одмастување и АКЗ на бетонски и метални површини

  • Чистење на постројки за обработка на вода, таложници, колектори, неутрализациски базени

  • Чистење и перење на вагон цистерни од нафта и нафтени деривати, ТНГ и амонијак

  • Пескарење и антикорозивна заштита

  • Санација на еколошки инциденти

 

©Ezo-Teh 2009-2019 powered by Alfatek Intelligence