Ezo-teh Екологија и заштита на околината Macedonian English


Назив на законот или прописот Службен весник
ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 09/2011
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 123/2013
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ 51/2011
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДOT 147/2013
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДOT 163/2013
СТРАТЕГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (2008 - 2020 ГОДИНА) 39/2008
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД (2009 - 2015) НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 77/2009
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДНЕВНИКОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФОРМУЛАРИТЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД 68/2014
ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА РЕГИОНАЛНИОТ ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 63/2013
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД 9/2013
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОГРАМАТА СПОРЕД КОЈА СЕ ПОЛАГА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО, КАКО И ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 153/2010
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА СОБИРАЊЕ И ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОПАСНИОТ ОТПАД 118/2010
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНИТЕ ГУМИ, КАКО И УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ УВЕЗУВААТ УПОТРЕБУВАНИ ГУМИ 108/2009
ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТПАД 39/2009
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИРАЊЕ ТРЕТМАН, И/ИЛИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ЗА СКЛАДИРАЊЕ ТРЕТМАН, И/ИЛИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДОТ 122/2008
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАДОТ 126/2012
ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИТЕ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОПАСНИОТ ОТПАД И НАЧИНОТ НА ПАКУВАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ОПАСНИОТ ОТПАД 15/2008
ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПКИТЕ И НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, СКЛАДИРАЊЕ, ТРЕТМАН И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАДНИТЕ МАСЛА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ 156/2007
ПРАВИЛНИК ЗА ОПШТИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ И СО ДРУГИТЕ ВИДОВИ НЕОПАСЕН ОТПАД 147/2007
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА СОБИРАЊЕ И ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН И ДРУГ ВИД НА НЕОПАСЕН ОТПАД 133/2007
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА, БАРАЊЕТО И РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА КАКО И УСЛОВИТЕ ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД 115/2007
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД 76/2007
ЛИСТА НА ВИДОВИ ОТПАДИ 100/2005©Ezo-Teh 2009-2015 powered by Alfatek Intelligence