Ezo-teh Екологија и заштита на околината Macedonian English


Дозволи кои ги поседува Езо-Тех
Dozvola_za_sobiranje_i_transport_na_opasen_otpad Дозвола за собирање и транспорт на опасен отпад

Dozvola za sobiranje i transport na komunalen i drug vid neopasen otpad Дозвола за собирање и транспорт на комунален и друг вид неопасен отпад

Uverenie za upravuvanje so otpad Уверение за управување со отпад